Monday, December 07, 2015

Knut Nilsen Bjermeland

10.3.2011 sendte jeg følgende e-post til Vestnes kommune:

God dag! Mitt navn er Arne Jan Bjermeland. Jeg holder for tiden på med å forske min slekt, og i den forbindelse vil jeg gjerne få oppgitt når min farfar, Knut Nilsen Bjermeland avgikk ved døden. Han var født i Vestnes 14.4.1868, og han vendte tilbake til Vestnesområdet under krigen, ifølge Wenche Bjermeland, og ble visstnok gravlagt i Tresfjord. Hun har imidlertid ikke kunnet oppgi meg datoen på hans dødsfall. Jeg ville sette stor pris på å få oppgitt datoen på hans bortgang, og dersom der er et gravminne, et bilde av dette. Jeg har søkt på Gravminner i Norge hvor dødsfall er oppført selv om der ikke er et slikt gravminne, men av en eller annen grunn er han ikke oppført der, i motsetning til min mor, mormor og morfar, samt min farmor osv. Derimot var han og hans familie å finne på folketellinga fra 1910.  (se nedenfor)

14.3.2011 mottok jeg følgende e-post fra Reidun Bø, sekretæren ved Vestnes kirkekontor;

Hei
Vi finn Knut Nilsen Bjermeland i kyrkjeboka for Tresfjord, år 1942.
Der står det at han døde i 05.07.1942.
Han var skredder, gift og at han døde av leversjukdom.
Han var fødd på Bjermeland og budde då han døde i Løvika.
Det står i dag ingen gravminne på denne grava, grava har vert gjenbrukt av andre i seinare tid.
Håper med dette at du har fått svar på det du spurte om`?

Mvh
Kyrkjekontoret i Vestnes
Reidun Blø
sekretær

 Jeg var så glad for endelig å ha fått tidfestet hans bortgang at jeg ikke foretok ytterligere undersøkelser o.l.  Imidlertid gikk jeg sjekket jeg mer om ham og Inga  Det følgende ble sendt til kirkekontoret 6.4.2014


Som man ser av mantallet i 1910 nedenfor var Knut født 14. 4.1868.  Videre er Inga angitt som Inger. 


Det samme er tilfellet med denne informasjonen om bosted nedenfor:

Det neste arkivet er Digitalarkivet hvor vi finner at det var to menn som het Knut Bjermeland i 1910: Knut Nilsen Bjermeland, som ovenfor, samt Knut J. Bjermeland fra Sylte. Sistnevnte var som man ser født 24.12.1858, ca. 10 år tidligere enn førstnevnte.

Når man deretter søker Knut Bjermeland i Gravminner i Norge finner man at det kun er Knut J. Bjermeland som er oppgitt som var i live i 1910 og klikker man på lenket vis ender man opp med følgende foto av hans gravstøtte:

Som man ser døde han 4.6.1942. Da dette er påfallende veldig nær datoen som ble oppgitt for Knut Nilsen Bjermelands bortgang - 5.7.1942, vil jeg gjerne motta et digitalt kopi av den del av kirkeboka som viser dette, sammen med hans fødselsdato, slik at man kan være forsikret om at alt er riktig. Selv sjekket jeg Skannede kirkebøker for Vestnes/Vestnes for 1868, men fant ikke Knut Nilsen Bjermelands fødselsdata. Jeg håper dere ved kirkekontoret, som har bedre rede på det hele, vil ha bedre hell. Jeg vil også få opplyst hvorvidt Inger Bjermeland er oppført som hans hustru, eller om det skulle vise seg å være en annen, da de allerede hadde skilt lag ifølge manntallet fra 1949, som sett nedenfor. På forhånd takk. Den 8.4.2014 kom svaret fra Reidun Blø, sammen med følgende kopier av gravkort og liste over avdøde:

 Hei
 Denne var ikkje så enkel, som du ser av dei to sidene frå kyrkjeboka som eg har skannet og sender som vedlegg, så er det i kyrkjeboka for Tresfjord registrert to person er med namnet Knut Bjermeland på samme gravlagtdato, på den eine er det ikkje oppgitt fødselsinfo. Som du ser er ingen av dei med samme info som på støtta. Du nemner Inger Bjermeland, henne finner ingen ting om. Snakka med Jarle Honningdal som er oldebarn og fester til grava som han Knut J. Bjermeland som er på gravstøtta. Han seier at oldefaren var gift to ganger, men ingen av konene heitte Inger. Det er det eg kan finne ut, ikkje til mykje hjelp då men… Fikk tips om å spørre ein som heiter Pål Bjermeland i Tresfjord som visst nok skulle ha ein del kunnskap og interesse for slekt, han har telefon nr 90738333 (har prøvd å ringe han uten å få noko svar)
Mvh Kyrkjekontoret i Vestnes Reidun Blø.


Reidun Blø
Kyrkjekontoret
Vestnes
10. april 2014

Dødsattest for Knut Nilsen Bjermeland


Takk for e-post av 8. ds. angående stadfestelsen av min farfars bortgang, samt ikke minst for kopiene fra kirkebøkene. Jeg må i utgangspunktet si at jeg ble ganske sjokkert hvordan det forholdt seg med registreringen av dødsfall ikke bare i Vestnes under tidsperioden rundt min farfars bortgang, som angivelig fant sted under den andre verdenskrig, da landet var okkupert, men også i det store og det hele, som jeg vil gå narmere inn på nedenfor. Jeg tror og håper samtidig at man ved dette forhåpentligvis vil kunne finne klarhet i det hele. Noe annet utkomme ville være både trist og uakseptabelt, da jeg anser denne saken av største viktighet.

Det er en gjensidig plikt av de direkte pårørende, fra foreldrene, samt offentlige ansvarlige, slik som leger, til ektefeller m. fl., hvor staten har en overordnet, og endelig ansvar for å stadfeste, samt registrere m.m. et menneskes (statborgers) livsløp, fra fødsel til død. Dette representerer selve hovedrammen, i enkle trekk, hva som man kan referere til som protokollen bak det hele, i tillegg til diverse forskrifter m.m. Jeg har gått gjennom det hovedsakelig materiale som finnes på veven, som belyser ovennevnte protkoll o.l., som jeg vil gå gjennom nedenfor:

Fødselsattest

I denne Wikipediartikkelen - Fødselsattest - er denne attesten beskrevet som "et offentlig dokument som inneholder opplysninger om en persons fulle navn, fødselsdato,personnummer, kjønn og fødested. En fødselsattest kan i tillegg inneholde navn på foreldrene. Dersom foreldrene er gift ved barnets fødsel, regnes mannen automatisk som far til barnet i henhold til pater est-regelen.
I Norge sender fødselsklinikken eller sykehuset melding til folkeregisteret (skattekontoret) om fødsler. Meldingen blir registrert i folkeregisteret. Folkeregisteret kontrollerer om barnet skal ha norsk fødselsnummer, og sender så meldingen til Personregisteret som tildeler barnet fødselsnummer. Når fødselsnummer er tildelt, sender skattekontoret melding om tildelt fødselsnummeret til mor sammen med skjemaet «Forespørsel om navnevalg».


Foreldrene har plikt til å velge navn og returnere skjemaet innen 6 måneder. Når skjemaet er returnert og navnet registrert, sender folkeregisteret fødselsattest. Barnet blir registrert bosatt på samme adresse som moren. Fødselsattesten viser at navnet er godkjent og den skal tas med ved dåps- eller navnefestsamtale.
Folkeregisteret ved skattekontoret kan ved behov skrive ut fødselsattester på engelsk, tysk, fransk og spansk. Denne tjenesten er gratis."

Dødsattest

Om en dødsattest sies det at den "skal utfylles av lege etterat døden er inntrådt. Dersom det skal utføres obduksjon, er det den legen/patologsom utfører obduksjonen som skriver dødsattesten. Attesten inneholder opplysning om navn, kjønn, adresse, fødselsdato, ekteskaplig status, yrke, dødsdato, dødsted, navn på lege som har behandlet pas. under siste sykdom, dødsårsak, andre diagnoser, inngrep før døden og opplysning om døden var forventet eller plutselig/uventet.
Det er anledning til spesielt å underskrive på at det ikke er grunn til å anta at døden er voldt ved straffbar handling, som er nødvendig å erklære ved kremasjon eller om liket skal føres ut av riket.
En kopi av dødsattesten kan benyttes som "Melding om unaturlig dødsfall" til lokale politi. Slik melding gies vanligvis pr.telefon fra legen til politiet ved de fleste uventede dødsfall.
Attesten sendes lokal Lensmann for utstedelse av skifteattest / uskifteattest, registrering i folkeregister, melding til sognepresten og videresending til den offentlige lege (Kommunelege 1, Kommuneoverlege eller Stadsfysikus) for føring i kommunens dødsprotokoll og til dødsårsakregisteret. Dødsattesten sendes fra den offentlige lege til Statistisk Sentralbyrå. Melding om dødsfall sendes også til NAV trygd, Statens Kartverk, Statens lånekasse for utdanning, Pensjonskasser /forsikringsselskaper og til firmaer som driver med telefonsalg og annen annonsering slik at den døde kan fjernes fra deres registre." http://splashurl.com/q6q9ypv stadfester likeledes at "Statsarkivene kan levere avskrifter fra kirkeboka eller dødsfallsprotokollene."

Gransking av persondata

 1. Fødselsdata: Mens kopien av kirkebokas andre side, angir 13.4.1868 som fødselsdatoen for Knut Nilsen Bjermeland er der merkelig nok ingen tilsvarende data for Knut J. Bjermeland. Knut Nilsen Bjermeland fødselsdato avviker forøvrig bare med en dag fra hva som ble angitt i forbindelse med folketellinga i 1910, da den ble angitt som 14.4.1868. Det er påfallende, og en stor slurv at registratoren av kirkeboka utelot fødselsdatoen for Knut J. Bjermeland. Det kan imidlertid ikke være tvil om at det er er snakk om to forskjellige menn, men med felles fornavn samt delt etternavn, atskilt av tilleggsnavnet Nilsen i min farfars tilfelle.
 2. Personnummer: Beskrives slik i Wikipediaartikkelen fra foregående lenke:     
  "Et personnummer eller personlig identifikasjonsnummer er et nummer som benyttes til å skille individer fra hverandre, for eksempel ved utbetalinger av trygdeytelser, verifikasjon av identitet og lignende. Eksempler på personnumre er fødselsnummer i Norge, og PIN som benyttes i for eksempel minibanker.
  Personnummer og fødselsnummer brukes ofte om hverandre i Norge, men det er de fem siste sifrene i et fødselsnummer som er definert som personummeret."   
  Det er klart at bruken av personnummer eller fødselsnummer trolig ville ha bidradd til å unngå tvil eller skille mellom disse to eventuelle personene som det er snakk om her.  Hvorfor er slike nummer ikke anvendt? I DIS-Norge, Slekt og Data er hans ID nummer angitt som 2883911.
 3. Dødsattest;  Det som det virkelig oppstår tvil om er hvorvidt de to menn ble gravlagt på samme dag - 10.7.1942.  Dette er i Knut J. Bjermelands tilfelle i strid med data fra Gravminner i Norge som angir at han døde 4.6.1942, og ikke 3.7.1942, samt ble gravlagd 11.6.1942, og ikke 10.7.1942som skrevet i kirkeboka,.  Jeg fatter ikke hvorfor familien ikke har reagert på det.  Hvem var kirkevergen som sto for dette?  Videre, hvem var legen(e) som utstedte dødsattestene for de to menn?  Ble det foretatt noen obduksjon?
 4. Folkeregister

  I Wikipediartikkelen om folkeregister står det at et "folkeregister er et register over en befolkning, det vil si en fortegnelse over innbyggerne innen et administrativt område, herunder livshendelser som fødsler, bryllup, skilsmisser og dødsfall, samt adresser og adresseforandringer.
  M.h.t. historien står det videre at "Fra 1905 ble det adgang til å opprette folkeregister i kommunene. Folkeregisteret i Oslo (Kristiania) ble opprettet i 1906, i Bergen 1912, Drammen i 1914 og Stavanger i 1916. I 1942 ble det bestemt at folkeregister skulle opprettes i alle kommuner. Ordningen ble stadfestet ved lov av 1946. Folkeregistrene var kommunale t.o.m. 1964. Fra 1. januar 1965 var folkeregistrene statlige." På det tidspunktet da Knut Nilsen Bjermeland og Knut J. Bjermeland døde burde det altså ha vært et folkeregister for kommunen, hvor disse to dødsfallene burde ha blitt registrert. Har dette blitt undersøkt?
  M.h.t. Inger Bjermeland tilbrakte hun hele sitt liv i Vestfold, så jeg ventet ikke at der ville finnes noe om henne, bortsett fra at hun var gift med Knut Nilsen Bjermeland, som burde ha oppgitt i kirkeboka, dersom de fremdeles var gifte da han gikk bort.

22.4.2014 sendte Reidun Blø følgende svar:

Hei igjen
Her var det både mange spørsmål og nesten anklagelser for dårleg arbeid…
Eg ser som deg at det har vore noko upresistist med føring av div protokoller og kyrkjebøker.
Først vil eg seie at eg har liten eller ingen kunnskap om korleis dette vart gjort på denne tida og såleis ikkje kan svare på mange av spørsmåla dine.
Det einaste vi har å forholde oss til er desse bøkene, eg har spurt andre og eldre tilsette ved kontoret, og ingen har kunne svart meg på det.
Så sjølv om du meiner at dette er ”slett” arbeid og eg delvis kan vere enig i det, kan eg likevel ikkje ta på meg noko ansvar for det som har vore gjort tidlegare år.

Du spør om dødsattestene vart sendt til Riksarkivet, det veit eg ikkje noko om korleis det vart gjort. Har ikkje kontakta Riksarkivet om dette, kan heller ikkje sjå kvifor eg burde det?
Korleis folkeregisteret fungerte på den tida kan eg heller ikkje svare for, det som eg ser som det viktigste for meg er at arbeidet i dag blir utført på ein tilfredsstillande måte.
Kan virkelig ikke sjå for meg korleis eg skulle finne ut av og om alle desse feila og evtuelt få retta dei opp.

Som vedlegg sender eg deg kopi av gravprotokollen for Tresfjord i 1942, som du ser var det to Knut Bjermeland som vart gravlagd nokså nær kvarandre, men med ulik dato og ikkje samme dato som det står i kyrkjeboka ( eg skreiv at det var berre ein, men det var fordi han som har protokollen og eg misforstod kvarandre ut frå at eg spurte om det var to på samme dag ).

Mev
Kyrkjekontoret
Reidun Blø


Dersom noen har opplysninger som kan klargjøre denne saken eller har foto av Knut Nilsen Bjermeland ville det bli satt stor pris på.

Friday, December 27, 2013

A comparison of policing in Norway and São Paulo

The purpose and objective of this post are to compare the police forces in Norway and São Paulo, Brazil, to determine what factors lead to effective law enforcement, crime reduction and prevention.  Policing involves a large array of activities, that are way too broad and complex to be all dealt with here, and therefore will have to be left to future posts.  Consequently, only some of the predominant issues in recent times are dealt with, and will primarily be confined to issues of concern, and particularly related to these two geographical areas, such as homicide, terrorism, ability to respond to demands and needs, assaults, and thefts or robberies.

At the outset it should be clear that law enforcement forces alone are not capable of deterring crime.  There cannot be any doubt, for instance, that primary underlying causes of crime, such as discrimination, unequal opportunities and income distribution, unemploymentdrug abuse, etc. will have to be dealt with through educationpolitical changes, changes to the court system, law reforms, etc., and the prospects for all that are even dimmer than with respect to improvements in law enforcement.  Such changes, if they ever come, take much longer to take effect, than improvements in policing.  These aspects will be pursued in future posts and are applicable to practically all nations.

What is generally known as intelligence-led policing will constitute the main focus of  this post, as it is seen as the key to deal successfully with the demands and challenges that both of the two police forces face, currently, and in the future.

Norway

You would think that a nation like Norway, which experienced one of the biggest mass killings in history, on July 11, 2011, with 77 dead, would have learned its lesson, and taken steps to improve its preparedness, but you could not be further from the truth.  Monday, November 4, a 31 year-old man from southern Sudan killed all the three people on the bus on which he was travelling: the 55 year-old driver, a 19 year-old girl, and a 53 year-old Swedish man who had been working in Norway, but was on his way home to Sweden, upon termination of his contract.  The killings took place near Årdal (click on link for map, showing the location)  in the county of Sogn og Fjordane. Adding to this distressful situation is the fact that this knife drama hit the same bus service, known as the Valdres express,  ten years after the previous one, that took place in 2003, when the 39 year-old bus driver was knifed to death, along with an asylum seeker, who was a passenger.  That incident took place at Fagernes, on the same service, on highway 53.  34 other passengers survived, as the bus driver managed to stop the bus, before he died.  The 26 year-old killer was declared psychotic and placed under mandatory treatment.  A year and a half later he was released.

The Sudanese was to be sent back to Spain the following day, on November 5.   He had sought asylym in Norway last April.   His application was never dealt with because in accordance with the Dublin agreement it was to be dealt with in Spain, his first country of entry.  Therefore, he could have been, and undoubtedly should have been,  returned to Spain months earlier had it not been for how long it takes Norwegian authorities to expel such asylum seekers from the country.

The Sudanese was said to be in such a poor state that he was unable to show up for an incarceration meeting with the police Thursday morning, on November 7.  He was therefore not   interrogated, yet his defense lawyer, Fredrik Verling, reported that he had had an orderly and unproblematic conversation with him.
  
The emergency central, referred to as AMK, received the first notification call at 17:14, which was first taken to represent a traffic accident.  Initially police reported to have been informed at 17:50 that a dangerous person was involved, and that they had established contact with policemen at 17:57, who were (supposedly) armed.  These  men were said not to be on duty, and that  it took them another 22 minutes to get ready.  However, police inspector Ronny Iden stated at the press conference Monday evening, November 4, that the patrol had been notified about the incident at 17:38, when they were 89 km away from the bus.  On November 6, the chief of health preparedness for the district involved, Jan Petter Sæbø, announced that the police had informed them around 17:42 that it could be a dangerous assignment involved.
  
Because of these numerous log discrepancies police decided to undertake an examination of the logs on November 6, but announced that they would be unable to provide a clear answer until Friday, at the earliest.  Police attorney, Jørn-Lasse Refsnes, said that, in addition to going through the logs, they also had to determine whether there were any misunderstandings involved or real contradictions between the information from the police and AMK.

First, AMK failed to notify the firefighters and the police right away.  That did not happen, as they readily acknowledged, as the firefighters got notified 12 minutes after the initial call, and the police 14 minutes later.

Serious as these errors are, far worse are the poor police response time and preparedness which demonstrate the same weaknesses and failures identified by the Gjørv commission in its report, following its examinations of the killings carried out by Breivik on July 22, 2011

Police did not arrive on the scene till 18:49, 1 hour and 21 minutes after having been notified by AMK.  Additionally, this police patrol, that travelled 89 km by car, travelled  37 km unnecessarily, as they believed that the Midnes tunnel was closed, due to maintenance work, which turned out to be erroneous.  The national highway department stated that the municipalities, the police, the fire departments, and the ambulances had all been informed, before the summer vacation, that the emergency vehicles could drive through, even when work was performed.

The firefighters and the ambulance people made their way through the 1.2 km long tunnel, without any difficulty.  A man, well-informed about both the tunnel work as well as the circulation of emergency vehicles, told Dagbladet, one of the major Norwegian newspapers, that police had been using the tunnel practically every day prior to the triple killings.

It was the firefighters that apprehended the killer, after they got frustrated by how long it took the police to arrive on the scene.  They had been instructed by police to keep their distance, and not to do anything till police arrived.  The firefighters arrived on the scene at 18:03, and followed the instructions till they found the wait for police too long, and decided to take control of the situation themselves. They persuaded the killer to come out of the bus, and they overpowered him, and held him down on the ground till police arrived some minutes later.

According to a statement made by Sogndal police chief superintendent Åge Løseth, a directive was issued last summer for weapons to be locked down in the vehicles when they are on the road. However, Løseth reported that the police patrol left without weapons from their station in Lærdal.  Subsequently neither he nor the chief of police for the county, Ronny Iden, wanted to comment about the patrol taking off without weapons.

Once again there was a demonstration that the helicopter preparedness does not measure up, with a chain of command that is too long, and which results in it taking way too long to get a helicopter ready to respond, when called.

When the the police anti-terror force, referred to as Delta force, received the order to assist the police in Sogn og Fjordance, the county in which the killings took place, the Oslo Police operational centre sent a request to the Operational Defense HQ (FOH) in Bodø,  located just north of the Arctic Circle.  While FOH confirmed immediately that a helicopter would be made available it took 
34 minutes before FOH called  back to confirm that a helicopter stationed at Rygge, an airport located 60 kilometres (37 mi) outside Oslo, would be ready to take off 60 minutes later.  Colonel lieutenant Ivar Moen of FOH later stated that they were well within the two hour limit to assist police, established by the "political management".  The rescue helicopter had been ready for take-off at 19:02, but at 19:00 police called to cancel their request.  That Moen himself is not quite on top of his job is revealed by his statement that FOH had received the request on Sunday, when in fact the killings took place on Monday, November 4.  Not too sharp by an information officer.  Incidentally, this information was found in Police Forum, the police's own forum, and apparently had not been reported by the media.

The 22/7 Commission Report

At this point, it is useful to point to the so-called 22/7 Commission Report, taking its name from the date,  July 22, 2011, when Anders Behring Breivik  bombed government quarters in Oslo, which resulted in eight deaths, before proceeding to the island Ulvøya (literally the wolf island), the site of the Norwegian Labour Party national youth camp, where he shot and killed 69 youths. This commission was headed by Alexandra Bech Bjørv, a lawyer, and is also referred to as the Bjørv report.  It was presented to the prime minister, Jens Stoltenberg, on August 13, 2012, a year after the commission's appointment.

In chapter 1 of this report - Introduction with conclusions - we find the statement that "A car bomb scenario at the Government Complex and several coordinated attacks have been recurring scenarios in threat assessments, as well as for safety analyses and exercise scenarios for many years."  Additionally, it is observed that it is a fact that through public reports, white papers and legislative work, the Storting (Norway’s parliament) and the Government have had security and emergency preparedness high on their agendas for the past 15 years."

Despite providing detailed descriptions of the many flaws and weaknesses that led to the disastrous losses of lives and government installations the report has failed to have an impact on improvements to police operations and equipment etc. following the release of the report, with its 31 recommendations.

It also completely failed to mention the reported fact that the Delta force, the police anti-terror force, held a 5-day anti-terror and anti-massacre drill in the Oslo area from Monday 18th through Friday, July 22nd, 2011, the very same day that Breivik killed 77 people on Utøya, outside Oslo. The drill reportedly ended at 3 pm, which speaks for itself about the commission's own work.

Similarly, despite that Stoltenberg promised a raft of new anti-terror measures and announced new measures to improve security, including providing police with military helicopters, boosting funds for the police and improving emergency exercises at all level of "public administration", just about the only thing that has been forthcoming is that the new police commissioner, Odd Reidar Humlegård, is in favour of reducing the number of police districts from 27 to 6.  He replaced Øystein Mæland, who resigned on his own accord when the commission report was released in 2012.   Mæland is a good friend of Stoltenberg.  The Justice minister, Storberget, also subsequently  resigned, and is no longer in politics.

Ingelin Christine Killengreen, who was the first commissioner when the Police Directorate (POD) was created in 2000 was appointed as permanent under-secretary of state in the Ministry of Government Administration, Reform and Church Affairs in 2011.   Killeen is a jurist.  In 2001 Killengreen headed a large reform of Norwegian police, reducing the number of police districts from 54 to the current 27.  She had served as commissioner for 11 years when she transferred to her new post.  She had previously served as Chief of police of Oslo between 1995 and 2000.

 Even though the report does not specifically deal with the overall organization of the police force the report includes a statement that indicates that  to enable police to deal with complicated criminal matters, in a satisfactory manner, where people live, "the local structure must therefore be strengthened through increased manpower and fewer places of work.  Not a word is said about how police officers will be brought to the places of crime in a timely manner.

 The most serious shortcoming of the report, however, is that it fails to set out an action plan, despite correctly identifying this as the major cause for the failure to complete the safety measures agreed upon by the various responsible government units.  Such a plan would add more weight,  and impetus to the recommendations, and strengthen the likelihood of their implementation.

In the summary of this report the word preparedness ("beredskap") is not found at all, despite the fact that the name of the department is Justis- og beredskapsdepartementet (Justice and preparedness department).

It is as if the commission members wore blinkers, as they have entirely focused on structural reform, with a sole recommendation to reorganize and reduce the Norwegian police force to six police districts, from the current 27.   This is purportedly to enable police to deal with complicated criminal matters, in a satisfactory manner, where people live.  They add that "the local structure must therefore be strengthened through increased manpower and fewer places of work.  Not a word is said about how police officers will be brought to the places of crime in a timely manner.

The commission makes a very strong and contentious statement in the report that "The police is currently not sufficiently capable of learning, developing and improving its own activity."  They fail to indicate how this would be achieved by reducing the number of police districts (from 27 to 6), nor are there any references to.effective police forces and models to emulate. This statement was made despite the great emphasis in the report on learning.

Some of the key and pertinent conclusions of the final commission report about the attacks on July 22, simply referred to as "22/7", do, however, highlight some of the key aspects and shortcomings of the police, and are therefore set out below. As applicable to the subject and  focus of this post they include:
 • The attack on the government's block on 22/7 could have been prevented through effective implementation of already established safeguards. 
 • The authorities failed to protect the people at  Utøya. A quicker action was actually possible. The perpetrator could have been stopped earlier. 
 • With a better work methodology and broader focus PST could have exposed the perpetrator before 22/7. However, the commission does not have grounds for saying that PST therefore could and should have prevented the attacks.  
 • There is not one cause alone that can explain the response - neither what failed nor what functioned.  However, the commission Kommisjonen mener likevel å ha observert at enkelte grunnleggende forutsetninger er avgjørende for etatenes presentasjoner. Where it failed, was primarily due to:
 • The ability to acknowledge risk, and to learn from experience, is too low.
 • The ability to carry out what has been decided, and to use the plans that have been developed, has been too weak. 
 • The ability to coordinate and to cooperate has been deficient. 
 • The potential in information and communication technology has not been sufficiently utilized.
 • Management's ability and will to clarify responsibility, establish objectives, and to take initiatives to achieve results have been inadequate. 
"It is the opinion of the commission that these lessons primarily are more about management, coordination, culture and attitudes than lack of resources, need for new legislation, organization or preferences. 

Last, but not least:  22/7 demonstrated, with alll clarity, how individuals can make a big difference.   The commission is of the opinion that the recommended initiatives will better enable both society and individuals to meet future challengesd. They will come. It is therefore important to tackle the key challenges. It is urgent."

It is interesting to learn from an article in the newspaper VG, published on November 11,  that while Sweden, Denmark and Finland manage to man a police position, continuously on a 24-hour basis, with only six employees most Norwegian police districts in Norway employ nine, 50% more!  With a total annual cost of N. kr. 900,000 (108,037 €) per man-year it quickly adds up.

In Finland police work 38.2 hours a week, while the work week in Denmark, Sweden and Norway is respectively 37 hours, 36.5 hours and 32.9 hours.

In a survey of emergency calls in Norway in 2000 there were one million police emergency calls.  Of these 92%  constituted wrong calls, and only 83,000 callls constituted real emergency calls, representing 18 calls per 1,000 inhabitants.  Only 19,000 responses were made, representing 4 per 1,000 inhabitants, and 22.9% of the actual police emergency calls.

The newspaper Aftenposten reported in an article on October 14, 2013, that 34,000 police emergency had not been responded to.  A committee established by the national police commissioner Odd Reidar Humlegård, who is in charge of all police personnel, examined 460,000 emergency calls in 16 of the police emergency centrals between January and June, 2013.  Some of the findings were:

 • 25% of the calls went unanswered.  However, three of four calls were terminated by the caller hanging up within five seconds, which indicates a wrong call.
 • 7.4% of the calls, 34,000 calls, went unanswered, even if the caller waited.  That means that 226 emergency calls went unaswered each and every day.
 • As with other police services in Norway there were considerable differences with respect to 112 calls (police emergency calls), if you got a response.  In the quickest police district 92.4% of the calls were responded to within 20 seconds.  In the slowest district this percentage was 75.5%. 
The reason why the examination comprised only 16 of the 27 districts is that not all have digital terminals.  That is not slated till June, 2014.
Until August this year many of the centrals were manned by only one person during the watch.  As of August there must now be at least two.

The total police force in Norway ia made up of approx. 14,500 employees, of which approx. 8,000 are police officers.  However, this latter figure turns out to be fictitious according to an article in Aftenposten on June 18, 2013, Teknologirådet gir norsk politi strykkarakter (the Technology council gives Norwegian police a failing mark).  According to what is known as the police analysis only 5,000 police officers are assigned to what constitutes real police work

It was also found that
 • Norway has the poorest utilization of police resources among the Nordic nations;
 • Police resources are scattered across 354 different locations, despite the fact that 90% of all crime takes place in 10 municipalities.
 • Operations centres do not measure up.  This is particularly true with respect to information technology (IT).
The photo below shows the current operations centre, which is said to be 10 years behind its time, and far behind what is found in Sweden, the U.S., the UK, and the Netherlands.


The following photo shows what the council would like to see displayed in terms of data about events and crime, to enable police to direct resources where needed.  The July 22 commission documented that manning was poorest at peak demands.


The council emphasized that Norwegian police will not be able to receive sms, photos, and videos at the operations centres till 2015, at the earliest, and to transmit these to its patrols.  Both British and American police do this daily. The section below about the São Police Military Police (SPMP) describes what it already is capable of. 

The council reacts strongly to how little has happened, more than two years after the July 22, 2011 terror.  The council's technical director, Tore Tennøe, stated that "It helps little to buy tablets, hire more people for the centres when the police is unable to gather and analyze data that's already accessible by everybody."

3 million Norwegians walk around with smartphones, communicate in social networks, and share data.  According to the council, Norwegian police is not even able to analyze  its own data, as it does not even use elementary data tools.  As Tennøe put it:  "Any soccer club is today better at data analysis."

In another Aftenposten article, dated March 12, 2013, Politiet brukte 1 milliard kroner på IT i fjor, we learn, as the title indicates, that the police spent 1 billion kroner (120,623,491 €) in 2012.  One third of this amount - 348 million kroner (41.96 million €) - on investments, while IT operations amounted to 700 million kroner (84.4 million €).

Arne Røksund, who directed the IT analytical work in connection with the police analysis stated that "one interpretation of the findings is that the police does not use the technology to change the way of work, but to patch the way they already have been working.  If that is correct, there is a great potential in using technology in a completely different way than today."  He pointed out that numerous local solutions in the districts contribute to a lack of an overall, comprehensive approach to the use of IT within the police.

An article published in VG on November 13, Her kommer «prosjekt-politiet» (Here comes the "project-police") illustrates his findings as it is reported that 930 different projects currently are underway throughout the country.  230 of these are in the Police Directorate (POD), in the so-called change program, and the rest are scattered across the 27 police districts and in five specialty agencies.

A report prepared by Holte Consulting for the Justice and preparedness department points to a lack of a project office to ensure control over all these projects.

A new report, called Response time and response quality, prepared for police commissioner Odd Reidar Humlegård by the police directorate's change program represented the largest and most comprehensive measurement of response times ever undertaken by Norwegian police.  It measured the time it takes from notification of an incident till the first unit's arrival on the scene.

The analysis was based on the GPS positions from 235,000 police assignments, between January 12 amd May 12, 2013.  22,300 of these were priority assignments, and originating through the national 112 emergency number. 

The response times for the various priority police assignments were:

ALARM: Big and serious incident (bank robbery, shooting) requiring immediate action, with severral units: 23,7 minutes (189 assignments).

1st priority-assignment – serious incident requiring immediate action: 22,5 minutes (2918 assignments).

2nd priority-assignment – requires operational intervention, but can wait: 31,2 minutes (6729 assignments).

3rd  priority assignment -  requires operational intervention, but has to wait till higher assignments have been solved: 29,0 minutes (8370 assignments).

Uncategorized assignment:  31.1 minutes (4180 assignments).

Armed assignment: 39.3 minutes (327 assignments).  The higher response time was due to the fact that the police officer often have to return to their police station for weapons or protective gear, such as bullet proof wests, shields etc.

Urban area with more than 20,000 inhabitants (60 % of the population): 25.4 minutes.

All urban areas (80 % of the population):  34.3 minutes.

Sparsely populated areas  (20% of the population): 41.3 minutes.

For the most serious incidents the average response time was 23 minutes.  The overall average response time was 29.1 minutes.  The average response time varied from 20 to 57 minutes.

A number of assignments were not registered because of inadequate registration in the police systems, and to determine whether people's expectations are met.  

The purpose of the report was to make a system for permanent measurements of police response times.  Response times measurements are already available for fire and health.  The measurements were made through a combination of electronic status reports from the police and so-called GPS tracking.

These response times are more than double those previously stated by POD and Storberget, back in 2008, when police commissioner Ingelin Killengreen, Humlegård's predecessor, presented the report Police to 2020 to Storberget, then minister for Justice, and responsible for police.  This was three years prior to Storberget resignation as minister, on November 11, 2011, following the Breivik attacks on July 22, 2011. 

Late political scholar Hanne Marthe Narud attributed the disproportional number of controversies to Storbergets poor planning skills.  Storberget, like Killengreen, Janne Kristiansen, head of the Norwegian Police Security Service (PST) from 2009 to 2012, when she was compelled to resign, and Grete Faremo, who replaced Storberget as Justice minister from 2012 to 2013, when she was also compelled to resign, all have a law degree.  Incidentally, Humlegård also is a lawyer.  However, at least he seems to have more of an open approach and outlook than his predecessor, who in 2008 determined:

"Response time is unsuitable as performance requirements. The police will still prioritize the most serious incidents regardless of how long it takes to reach."  On July 22, 2011 it took police 73 minutes from the massacre started till Breivik, the perpetrator, was arrested.

Humlegård, on the other hand, wants full transparency about how his subordinates perform.  He is supported by the members of the project group, such as Anne Margrethe Ruud (53), police chief superintendent for Lyngdal, a police district that forms part of Sørlandet, a southern county (cfr.: Snart kan du sjekke hvor gode ditt politi er - "Soon you can check how good your police is").  She observed and offered the following statement to the police forum, Norwegian Police:  "One improves, and focuses beter, when something is measured."  More than most, she knows what constitutes good, and not so good police performance.  She acknowledged that she has been uneasy about police not being quick enough, and inadequately competent to deliver a service at a level that people expect of them.   She added that it is probably not a bad idea to learn from others. 

Ruud and the committee have visited the neighbour countries to learn how response times are measured there.  In Denmark these times are posted on the web, so that people can judge the performance.  There is, however, no firm requirement in Denmark, nor in Sweden, with respect to response levels.  However, Finland has a response requirement of 10 minutes, and 10 seconds with respect to emergency calls

Section leader in Hordaland police district, Gustav Landro, seen in the photo below, together with police superintendent John Endre Skeie, arranged for the installation of iPads in the patrol cars, and equipped the operations centre with better tools to meet the challenges and demands.


Njål Ladstein, previously police superintendent, who i.a. has worked five years at the operations centre in Oslo, had the following to say about police response:  "It is alarming that it has taken five years before we get quite a different reality description of the situation in the police."

Last summer he wrote his master thesis at the University in Stavanger about the police response times, in which he analyzed 773 assignments.  He no longer works for the police.

"This is a very important subject.  People must know what they can expect from the police, when they need help.", he said.

Ladstein's master thesis showed that area, urban areas, and number of police man-years only partially account for  the large differences

"The media and society focus on police cover and officers per inhabitants.  It says little about how many police officers that are available when you need them."

He points out Sunnmøre police district, which has quite a low police coverage, and covers a large and complicated geographical area, but nonetheless quicker than police districts such as Follo.

The police response times are lowest at night, and during the weekends, even though that is when police has most to do.  The reason is that many of the incidents are tied to violence and disturbances at restaurants and bars, where the police often is close by, in patrol cars.

On Thursday nights till Friday morning the police response time was only 15.5 minutes, on average.

In daytime, on Sundays the response time increases to 32.9 minutes.


São Paulo Military Police - an example of effective policing through the use of technology, policy and management

BBC's video report, São Paulo's police turn hi-tech to fight crime (click on link to view), published on December 19, 2012, serves as a striking example of how sophisticated integration of different technologies, policy, and management can make for effective policing, and to greatly reduce crimes within a large territory, long known for its history of violent and non-violent crimes.  According to Col. Alfredo Deak jr., Director of Technology for the São Paulo Military Police (SPMP), interviewed in this video, reported that SPMP in 2010 not only dealt with 43 million emergency calls, but also has managed to reduce crimes by 80% within a period 10 years, an astonishing achievement.

The state of São Paulo has a population of more than 41 million.  The state covers an area of 248,209.4 km2 (95,834.2 sq mi).  The corresponding area of Norway is 385,186 km2  (148,720 sq mi), or 55.2% greater than that of the state of São Paulo, while the county of Sogn og Fjordane, where the bus killings described above took place,  is 18,623 km(7,190 sq mi), making up 7.5% of the São Paulo territory.

São Paulo is not only the largest city in Brazil, but also the largest city proper in the southern hemisphere and the Americas and the world's seventh largest city by population.  The metropolis is ranked as the second most populous metropolitan area in the Americas and among the ten largest metropolitan areas in the world.  It also has the largest economy by GDP among Latin American and Brazilian cities.
In 2010 its population was 11,253,503.

SPMP is the largest state police force in the country, with over 100,000 personnel in its ranks, distributed across several battalions all over the state as well as within the Greater São Paulo region (Grande São Paulo) which itself comprises 40 cities and towns.

SPMP has a fleet of 17,000 vehicles, more than 400 boats, and 23 helicopters.  The key device, serving to track the various components within this system is known as Maxtrack, a GPS/GSM device along with an easy to use online application that can be accessed from any computer using the internet. Each user will be provided with a secure login to track and monitor their mobile assets.

This device, which is a kind of hand-held computer with touch screen,  turned into a must-have for Brazilian customers in 2011, with sales hitting 450,000 units that year, according to research and analysis company IDC.

But the equipment also helps police officers fight crime, as it makes accessing criminal data banks from the streets much easier.  As you will see from the video this data bank is referred to as Foto Crim.

The device is equipped with a built-in Global Positioning System (GPS) and an automatic vehicle locator, which enables Military Police officials to track its officers patrolling the streets so they can respond to emergencies more quickly.  The device is depicted below:

Maxtrack

The technology is expected to reduce the response time for 190 calls – the Brazilian police’s phone number for emergencies – officials say.

“We believe in technology to fight crime,” says Col. Alfredo Deak Junior, the director of technology for the São Paulo Military Police. “Twelve years ago, more than 25 homicides per 100 inhabitants were reported across the state, and today this figure has dropped to 9.”  That is a drop of 64%!  Actually, homicides in the state of Sao Paulo went from a high of 44.1 per 100,000 in 1999 to 9.8 in 2011, for a 77.78% decrease!  In São Paulo city, the rate was 9/100, 000 (cfr. Expats in São Paulo).

The world average is  6.9 /100,000, according to the Global Study on Homicide published  by the United Nations Office on Drugs and Crime.

The situation in São Paulo is not ideal; however, it is much better than the national average of about 22.3 per 100,000.

During the last decade, the fleet of vehicles in São Paulo´s state grew from 12 million to 22 million units (2011). There was a increase in car robberies and thefts last year  but the number of vehicles stolen in 2011 was 22% lower  than in 2001.

In the state of São Paulo, the overall investment in the program reached R$28.5 million (US$16.2 million). The device already has been installed in 6,000 patrol cars.

The hardware and the software were purchased from and customized by MXT Industrial, a Brazilian company based in the state of Minas Gerais. The Military Police also developed part of the software.

Col. Deak Junior says the police needed to find a partner that could make adaptations to the device used by civilians. The company had to create an application based on the interface already used by the Military Police and install police-specific functions.

The devices used by São Paulo’s Military Police receive satellite coordinates.

The whole data communication and positioning system is independent of the device,” Junior says. “Thus, even when turned off, the equipment continues transmitting the information from the patrol car’s location.”

Another function warns the police when the device has been accessed by an unauthorized user.

MXT develops hardware for vehicle traceability solutions. The company invested R$2 million (US$1.14 million) in research in 2011, with revenues expected to reach R$76 million (US$43.2 million).

The company started the partnership with the São Paulo Military Police in 2010, after winning the bid to develop the equipment, customize the applications and integrate them into the Military Police’s current systems.

“We staffed a specific team to work along with the Military Police’s development team and fulfilled all bidding requirements,” says Etiene Guerra, an MXT executive.   The photos below illustrate some of the features of the overall system:

Helicopter camera
 
Maxtrack with display of mapped data
 
Foto Crim data display
 
São Paulo operational control centre

“Intelligent” eyeglasses to perform facial recognition

In addition to using the GPS-enhanced equipment, the São Paulo Military Police has invested in other technologies to support officers in their fight against crime.

The use of “intelligent” eyeglasses, is an initiative led by the organization’s facial recognition department. The goal is to use the police’s image database to easily identify criminals on the streets.

The glasses, which were imported from Israel, feature a video camera attached to one of the lenses. The camera captures images and transmits them to the central police station. When a face matches that of a fugitive or a missing person stored in the database, the system alerts the officer.

Each pair of glasses includes a hard disk capable of storing thousands of images. The system can recognize a possible criminal even when the suspect is in the middle of a crowd or has altered his or her appearance, such as growing a beard or changing hair color.

The glasses were prototyped and the recognition system implemented, but tests have shown the recognition rate is still low, Junior says.

 “The hit rate today is 85%; we have two million photos and the system always confirms at least 10,000 suspects,” he says. “The technology isn’t mature enough to ensure a high volume of identification. But within a year, the algorithms will offer a 95% hit rate.”

The São Paulo Military Police invests R$180 million (US$102.3million) annually in technology.

Mobile scanners provide an X-ray of highway crimes

In November 2012 the Federal Highway Police (PRF)  also introduced a scanner that X-rays moving vehicles in the country’s border states, which is illustrated in the photo below.  The images appear on a computer screen inside the van, where the vehicles are scanned at the back.


X-ray scan of a truck
 
 
Scanner controls

The equipment, which was imported from the United States, uses colors and contrasts to highlight the differences among materials, distinguishing between solids and liquids, as well as hot and cold items.

There are five vans covering the most at-risk areas of the nearly 17,000 kilometers (10,563 miles) of highway in Brazil’s 11 border states. Sixty-five patrol officers were trained in the use of the equipment.

Every hour, at least 300 vehicles pass through each X-ray system nationwide.

“We’ll never have enough manpower to inspect 100% of the vehicles, but the search for illegal goods has become a lot more efficient with these scanners,” said police officer Luciano Fernandes, who spearheaded the purchase of the equipment for about R$13 million (US$6.49 million) when he headed the Modernization and Technologies Division of the Federal Highway Police.

“The idea is always to bring the equipment to the places where surveillance needs to be strengthened,” Federal Highway Police officer Vinicius Martini said. “In Florianópolis, we seized weapons, ammunition and electronics.”

Martini said the scanners are like fish hooks that “you throw into the water without knowing what you’re going to catch.”

During the course of five months, the Federal Highway Police’s fishing trip caught everything from minnows to sharks.

The small fish included the seizure of 18 kilograms (39.6 pounds) of cocaine in February. The drugs were being transported in the false bottom of a Fiat, in Três Lagoas, on the border between Mato Grosso do Sul and São Paulo.

“We wouldn’t normally have made an arrest like this, because it’s not a normal trafficking route and the driver was not acting suspiciously,” said Davidson Pereira de Souza, the chief of policing and enforcement with the Federal Highway Police in Mato Grosso do Sul. “The scanner helps when other police methods don’t work.”

The “shark” was a shipment of 406 kilograms (895 pounds) of cocaine on Dec. 8, 2012. The cocaine, which had an estimated value of R$20 million (US$9.9 million), was hidden in a refrigerated truck loaded with beef that was traveling along BR-463 in Ponta Porã bound for São Caetano do Sul in the state of São Paulo.

Anthropologist Paulo Storani, a researcher with the Rio de Janeiro’s Candido Mendes University’s Institute of Political Science, says these new technologies are becoming increasingly important in crime prevention.

“There are more and more intelligent ways to monitor large areas and thus improve patrolling operations,” says Storani, a former captain of the Military Police’s Special Operations Battalion (BOPE). “But we still invest in weapons, patrol cars and military personnel rather than in prevention and training.”

Costs and results

As already seen above "the overall investment in the Maxtrack program reached R$28.5 million (US$16.2 million).", with the Maxtrack reported to have been installed in 6,000 vehicles.

Additionally, we have learned that "São Paulo Military Police invests R$180 million (US$102.3million) annually in technology."

From Safe in São Paulo: Stats & Tatts, dated September 23, 2013,  we further learn that:
 • 43.2 mil emergency calls per year are routed through 190, the emergency number, constituting:
 • 150,000 calls per day
 • 15,000 dispatches of PMs every day
 • 42,000 interventions
 • 310,000 rescues
 • 120,000 sent to prison
 • 12,300 guns apprehended every year
 • 45 Tons of drugs apprehended every year (this number is double last year’s).
The table below, from São Paulo's official statistics (http://splashurl.com/nwz27gz), clearly shows the tremendous reductions in homicides that have taken place since 1999 through 2012, and having been maintained at these lower numbers since 2007.  It is, however, evident that other measures, instituted before the new technologies were introduced, also were instrumental in these reductione.  With respect to the other crimes, theft and robberies, the increases in populationa and vehicles must be born in mind.


The overall factors making for these dramatic improvements observed above may be summarized as follows:

 * Security budget was increased from $2B to $11.5B;
 * 395K illegal guns were taken off the street;
 * An emphasis on prevention rather than reaction;
 * New police cars and equipment (tablets in each car for real-time help);
 * Use of crime concentrations – identifying regions/addresses with the most crime     and concentrating police forces there;
 * Registering of bad guys – the Policia Civil has a database of 500,000 criminals and 1.4 million photos of these criminals (including tattoos and other identifying characteristics).

The generals were also being replaced by colonels who had entered the army in the early 1970s and whose view of the world had been shaped less by ideology and more by pragmatism.

Concluding comments:

This post is intended to represent the first in a series of posts that will largely focus on best practices in various fields that are of great importance to our society, such as policing, education, health, etc.

To improve the performance of a given organization it is essential to first identify the factors that contribute to its weaknesses etc. 

By necessity this post has had to take on a relatively "quick and dirty" form. However, it is hoped that the reported facts and figures that it contains will serve to bring out the salient characteristics that are essential in an efficient and effective organization. It is, however, axiomatic that no organization is, or can be, better than the people that it is made up of, nor are all people equal, or can be made equal, even through learning, if the potential, interest, right attitude etc. are lacking.  These are important aspects that were not adequately dealt with in the Bjørv report.

As clearly seen in this post the example and achievements of SPMP were evidently not known to the police members of the commission, despite having caught BBC's attention.  One of the objectives of these posts is therefore to make these practices known, and hopefully brought to the attention of authorities in various countries where they may be introduced or adapted.  If you would like to become an active part of a blogger network to bring forward these practices, reforms etc., in the given fields, please feel free to make use of the material found in these posts, and help get the ball moving, like a snowball, adding mass and momentum on its way.